Tag Archives: MOVR

Moonriver (MOVR) là gì?

Moonriver là mạng chim hoàng yến của Moonbeam. Nó được khởi chạy trên Kusama để cung cấp nền tảng hợp đồng thông minh tương thích với Ethereum cho người dùng. MOVR là token tiện ích của nền tảng hợp đồng thông minh phi tập trung Moonriver Network. MOVR được sử dụng để duy trì nền tảng Moonriver